ਜਿਨ੍ਹਾਂ's image
1 min read

ਜਿਨ੍ਹਾਂ

Darshan Singh AwaraDarshan Singh Awara
0 Bookmarks 148 Reads0 Likes

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਢੇ ਲਾਨੈਂ,
ਬੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਜਬ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਸੇ, ਤਿਲਕਾਂ ਵਾਲੇ,
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ,
ਤੇ ਸਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਲੰਮੇ ਰੱਸੇ,
ਸੌ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਰਬ ਵੀ ਡਰਦੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ,
ਤੂੰ ਵੀ ਤਕ ਕੇ ਡਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts