ਅਜ ਜ਼ਖ਼ਮ's image
0 Bookmarks 77 Reads0 Likes

ਅਜ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਫਾਹਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਦੁਖ ਵੰਡਣਾ
ਜਾਂ ਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੈ।
ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਥਰੂੰ,
ਇਕ ਅਖ ਭਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੈ।
ਜੀਵਣਾ ਤਾਂ ਕੀ,
ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੈ।
ਜੀਉਣਾ ਈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਆਪਣੇ,
ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਧਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts