बौरसरी मधुपान छक्यौ's image
1 min read

बौरसरी मधुपान छक्यौ

Bihari LalBihari Lal
0 Bookmarks 56 Reads0 Likes

बौरसरी मधुपान छक्यौ, मकरन्द भरे अरविन्द जु न्हायौ

माधुरी कुंज सौं खाइ धका, परि केतकि पाँडर कै उठि धायौ

सौनजुही मँडराय रह्यौ, बिनु संग लिए मधुपावलि गायौ

चंपहि चूरि गुलाबहिं गाहि, समीर चमेलिहि चूँवति आयौ।।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts