ஆற்றுநடை's image
1 min read

ஆற்றுநடை

BharathidasanBharathidasan
0 Bookmarks 100 Reads0 Likes

ஆற்றுநடை
நோய் தீர்ந்தார், வறுமை தீர்ந்தார்,
நூற்றுக்கு நூறு பேரும்!
ஓய்வின்றிக் கலப்பை தூக்கி
உழவுப்பண் பாடலானார்!
சேய்களின் மகிழ்ச்சி கண்டு
சிலம்படி குலுங்க ஆற்றுத்
தாய் நடக்கின்றாள், வையம்
தழைகவே தழைக்க வென்றே!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts