एक दिवस's image
0 Bookmarks 199 Reads0 Likes

एक दिवस

जीव लागत नाही माझा
असा एक दिवस येतो

कधी अधुनमधुन केव्हा
लागोपाठ भेट देतोअशा दिवशी दुरावलेले
उजाड सारे आसपास

घर उदास बाग उदास
लता उदास फ़ुले उदास

वाटते आयुष्य अवघे
चार दिवसांचेच झाले

कसे गेले कळले नाही
हाती फ़ार थोडे आले

दोन दिवस आराधनेत
दोन प्रतिक्षेत गेले

अर्धे जीवन प्रयत्नात
अर्धे विवंचनेत गेले

आस हरपलेली असते
श्वास थकले वाटतात

अश्रू बाहेर गळत नाहीत
आत जळत राहतात.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts