अजुनी रुसूनी आहे's image
1 min read

अजुनी रुसूनी आहे

Atmaram Ravaji DeshpandeAtmaram Ravaji Deshpande
0 Bookmarks 374 Reads0 Likes

अजुनी रुसूनी आहे

अजुनी रुसूनी आहे,
खुलता कळी खुले ना
मिटले तसेच ओठ
की पाकळी हले ना!

समजूत मी करावी
म्हणुनीच तू रुसावे
मी हांस सांगताच
रडतांहि तू हसावे
ते आज का नसावे?
समजावणी पटे ना
धरिला असा अबोला
की बोल बोलवेना!की गूढ काही डाव?
वरचा न हा तरंग!
घेण्यास खोल ठाव,
बघण्यास अंतरंग?
रुसवा असा कसा हा,
ज्या आपले कळेना?
अजुनी रुसूनी आहे,
खुलता कळी खुले ना!

आत्माराम रावजी देशपांडे

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts