ક્યાં છે's image
1 min read

ક્યાં છે

Ashok Chavda BedilAshok Chavda Bedil
0 Bookmarks 419 Reads0 Likes

ક્યાં છે હોશો હવાસ મારામાં,
હું જ કરતો વિનાશ મારામાં.

સાવ ખંડેરસમ બધું લાગ્યું,
મેં કરી જ્યાં તપાસ મારામાં.

આ અરિસો ય રોજ પૂછે છે,
કોણ બેઠું ઉદાસ મારામાં.

કેમ દફનાવવી વિચારું છું,
હોય મારી જ લાશ મારામાં.

કોઈ ‘બેદિલ’ મને બતાવે ના,
શું થયું છે ખલાસ મારામાં.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts