કોઈને's image
1 min read

કોઈને

Amrut GhayalAmrut Ghayal
0 Bookmarks 181 Reads0 Likes

કોઈને હું ફક્ત પ્રેમ દેખાઉં છું,
કોઈને હું ફક્ત વ્હેમ દેખાઉં છું;
ચાલ હું એમ તો એમ દેખાઉં છું,
પ્રશ્ન એ છે તને કેમ દેખાઉં છું.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts