ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ's image
1 min read

ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ

Ali Haider MultaniAli Haider Multani
0 Bookmarks 120 Reads0 Likes


ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ,
ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨੰਗ ਭਰੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਡਿੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਵਾਉ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲੁੰਗੀ ਬੱਧੀ,
ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਅਲਫ਼ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਹੈਦਰ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿੰਗੜਾ ਕਪੜਾ,
ਕਢਿਆ ਦਾਊਦ ਰੰਗੜਾ ਮੈਂ ।੨੯।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts