जर थामलीस's image
Share0 Bookmarks 14 Reads0 Likes
 कधी माझा साठी तर 
देईन तुला सर्व काही,
कलेळ तुला माझे मन किती झटते तुझ्या साठी,
जरी ही बोललं खोटे तरी समजावत असतो स्वतःला किती प्रेम करतो नकलत तुला .
मित्र बनुनी प्रयत्न असतो तुझ्या जवळ राहण्याचा,
माहित असूनी की नाही होणार आपण कधी एक 
वेड्या मुला सारखे स्वंपण सपन रंगवतो अनेक,
म्हणशिल वेड माझ्या भावानंना महून घाबरतो तुला सांगण्यास,
पण कधी वाटते का मी पण घाबरतो जर असेल तुझ्या मनात पण तेच .
जगतो घेऊन विचारांचे मनात हेच पेच,
तरी नेहमी वाटते झाले ते बरेच.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts