தனிமை.'s image
Share0 Bookmarks 41 Reads0 Likes
தனிமை எனும் இருள் 
என்னை சூழ்ந்து கொண்டது.
நிலை தடுமாறி நிற்கிறேன்.
நிலையற்ற செயல்களால்,
இழந்து விடுவேனோ?
நெருக்கமானவர்களை.  
மனம் அச்சம் கொள்கிறதே.‌

                                                             - ய.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts