தனிமை.'s image
Share0 Bookmarks 64 Reads0 Likes
தனிமை எனும் இருள் 
என்னை சூழ்ந்து கொண்டது.
நிலை தடுமாறி நிற்கிறேன்.
நிலையற்ற செயல்களால்,
இழந்து விடுவேனோ?
நெருக்கமானவர்களை.  
மனம்

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts