लापता's image
Share0 Bookmarks 129 Reads2 Likes
जब घबराती हूँ मैं,
                          तो क्यों इतना समझाते हो तुम ?
जब शरमाती हूँ मैं,
                           तो क्यों इतना इतराते हो तुम ?
जब संवरती हूँ मैं, 
         

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts