யோகா's image
Share0 Bookmarks 32 Reads0 Likes

நோகும்  உடலில்   நோய்கூடும்          

        நொந்து  தினமும்   மனம்வாடும்   

ஆக  மொத்தம்  உயிர்வாழ 

         அணுகும்  நோய்த்தான்  விரண்டோட

யோகா  நாளும்   கற்றிடுவாய்  

         உடலை  பேணிக்  காத்திடுவாய்  

தேகம்  மிளிர  வளஞ்சேர

         தரணி   ஆள   வாழ்ந்திடுவாய் No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts