दिल's image
Share0 Bookmarks 58 Reads0 Likes

मेहरबान दिल कदरदान दिल

ना जाने कैसी कैसी भरता

फिरता उड़ान दिल


बेईमान दिल बदगुमान दिल

ना जाने क्यों इठलाता

फिरता शैतान दिल


परेशान दिल हैरान दिल

ना जाने क्या क्या लगाता

फिरता अनुमान दिल


नादान दिल अनजान दिल

ना जाने कैसे कैसे सजाता 

फिरता अरमान दिल

✍️✍️


बदगुमान(शक्की)

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts