ഇളം തിങ്കൾ's image
Share0 Bookmarks 23 Reads0 Likes

ഇളം തിങ്കൾ ഭംഗിയോടെ
ഉടൽ പറയുമെൻ
ആത്മാവിൻ കഥകളിങ്ങനെ.
കനലിന് ചുറ്റും വസന്തമായിരുന്നു!

************
Nithinkumar J Pathanapuram
(നിഥിൻകുമാർ ജെ പത്തനാപുരം )

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts