વરસાદ's image
Share0 Bookmarks 183 Reads0 Likes

વરસાદ….આનંદ કેરી લહેરો મનને મારા હસાવે છે…..

આંગણે જ્યારે ઝરમર વરસાદ આવે છે….


શ્યામવર્ણી આ વાદળીઓ મીઠું મલપતી….

ખેડૂતની સૌ ખુશીઓ એ સંગાથે લાવે છે…..


આકાશે કોઈ વીજળી કેરા ઉજાસ પાથરી…..

રંગોની

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts