ફૂલોને's image
Share0 Bookmarks 88 Reads0 Likes

ફૂલોને....કૂણાં દિલોમાં એને વસતાં જોયાં છે....

બાગમાં ફૂલોને મેં હસતાં જોયાં છે....


પે'લી નજરના એ પ્રેમની રજૂઆતમાં....

નિર્દોષ એ બિચારાંને ફસતાં જોયાં છે....


મળે જો માનવી મલકમાં મનના મેલા....

ધીરેથી ચતુરોને દૂર ખસતાં જોયાં છે.....


મસ્ત બની મલકતા સૌ મધુકરો જોઈ....

શરમાઈને પ્રેમ એનો કસતાં જોયાં છે....


સમરાંગણે શોણિત રેડેલા વીર સપૂતોને....

ઉતાવળે મળવા એને ધસતાં જોયાં છે....


- નરેશ કુશવાહા

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts