હું એક ઇન્સાન છું's image
Poetry1 min read

હું એક ઇન્સાન છું

mrs.farida rizwan desarmrs.farida rizwan desar August 18, 2022
Share0 Bookmarks 76 Reads1 Likes
નથી હું હિન્દુ કે, ના હું  મુસલમાન છું,
હું  એક ઇન્સાન છું મે  નથી જોયા ખુદા કે ઈશ્વરને,
 પરંતુ જોયા છે સંત અને ઓલિયા ઓ,
શું એ આ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts