Daulat ...'s image
Share0 Bookmarks 148 Reads1 Likes
Bada fakar hota hai jab Pita ki kamai daulat dekhta hu..

Main jab bhi kisi ki aankho me unke liye izzat dekhta hu.. 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts