Happy New Year - 2022's image
Share0 Bookmarks 9 Reads0 Likes
आयो मिलकर एक दुआ करते है।


मिले हर भूखे को रोटी सदा।

रहे हर घर मे ज्योति सदा।।


मिले हर प्यासे को नीर सदा।

मिले हर तन को चीर सदा।।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts