मै मुखौटा's image
Share0 Bookmarks 124 Reads1 Likes

मै मुखौटा ।


चहरे पर सवार हु मै,

                  समय का फरमान हु मै

कभी अच्छाई मै ,

                   कभी बुराई मै

अलग सा रुप मै ,

                   जज्बातो का बयान मै ।

मै मुखौटा हु ,

            हर पर छाया हु


किसी के&n

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts