આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?'s image
1 min read

આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?

I A ShaikhI A Shaikh June 16, 2020
Share0 Bookmarks 386 Reads0 Likes

અરે..!! આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?


ઉંબરો ઓળગતા જ કબર હોતી હશે...?


બાહ્ય સુખ સાહ્યબી માં શાંતિ હોતી હશે ...??


વલખાં તો બહૂ મારી લીધા જીવ કેડી લાંબી હોતી હશે..??


પ્રભુ છે પ્રભુ ને કોઈ પહોંચી શકે મજલ નાની હોતી હશે..??


પ્ર

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts