એકાંતમાં...ગઝલ..'s image
Poetry1 min read

એકાંતમાં...ગઝલ..

DILIP DHOLAKIYA "SHYAM"DILIP DHOLAKIYA "SHYAM" September 1, 2022
Share0 Bookmarks 108 Reads1 Likes
એકાંતમાં ભીતર  પછી આ ઝળહળે  એ શું  હશે? 
જીગર મહીં જાગી અચાનક ખળભળે એ શું હશે?

પરખી  જુઓ  રમમાણ  મારું પ્રેમમાં  મીત્રો અહીં,
દીપક બની અંગાર સમ  પળપળ બળે એ શું હશે?

હો ઝાંઝવા તો આપણે થઈને અલગ પણ જીવશું,
અઢળક ભર્યો સમદર  તરસ હોઠે છળે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts