એકાંતમાં...ગઝલ..'s image
Poetry1 min read

એકાંતમાં...ગઝલ..

DILIP DHOLAKIYA "SHYAM"DILIP DHOLAKIYA "SHYAM" September 1, 2022
Share0 Bookmarks 74 Reads1 Likes
એકાંતમાં ભીતર  પછી આ ઝળહળે  એ શું  હશે? 
જીગર મહીં જાગી અચાનક ખળભળે એ શું હશે?

પરખી  જુઓ  રમમાણ  મારું પ્રેમમાં  મીત્રો અહીં,
દીપક બની અંગાર સમ  પળપળ બળે એ શું હશે?

હો ઝાંઝવા તો આપણે થઈને અલગ પણ જીવશું,
અઢળક ભર્યો સમદર  તરસ હોઠે છળે એ શું હશે?

ઝાકળ સમું સઘળું  નગર ને  મીણના આ માણસો,
આ  લાગણી નામે સતત  મળતા ગળે એ શું હશે?

ના  જાણતો  તુજને છતાં  ચાહત અમારી છો તમે,
કારણ વગર  મારું  હૃદય અનહદ  ઢળે એ શું હશે?

~શ્યામ...
દિલીપ ધોળકિયા,જૂનાગઢ
ગુજરાત..

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts