આપણાં સંબંધ...'s image
Share0 Bookmarks 58 Reads2 Likes
આપણાં સંબંધ ધરતીને ગગન જેવા સખી..
રોજ દેખાતું મિલન  પણ દૂર છે કેવા સખી..
રાત આખી  જાગવામાં જ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts