આપણાં સંબંધ...'s image
Share0 Bookmarks 30 Reads2 Likes
આપણાં સંબંધ ધરતીને ગગન જેવા સખી..
રોજ દેખાતું મિલન  પણ દૂર છે કેવા સખી..
રાત આખી  જાગવામાં જાય છે મારી હવે,
આંખ ખૂલે ને પ્રતીક્ષા  જાગતી એવા સખી..

~શ્યામ
દિલીપ ધોળકિયા, જૂનાગઢ
ગુજરાત

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts