અમે બોલીએ...'s image
Share0 Bookmarks 0 Reads2 Likes
આપી આપીને તમે આપશો વાચા,
શબ્દો આપો તો અમે બોલીએ..
ઝાકળ ઢાંક્યા ફૂલે બાંધી સુગંધ,
તમે કૂંચી આપો તો અમે ખોલીએ..

~શ્યામ...
દિલીપ ધોળકિયા,જૂનાગઢ.
ગુજરાત..

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts