અમે બોલીએ...'s image
Share0 Bookmarks 0 Reads2 Likes
આપી આપીને તમે આપશો વાચા,
શબ્દો આપો તો અમે બોલીએ..
ઝાકળ ઢાંક્યા ફૂલે બાંધી સુગંધ,
તમ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts