'પ્રિતમ''s image
Share1 Bookmarks 56 Reads1 Likes
કંઇ તો હોય
ઋણાનુબંધ, તારે
કાં પછી મારે.

કે હર જન્મે
હોય, તું જ પ્રિતમ
'નિશા' ને દ્વારે.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts