'પ્રિતમ''s image
Share1 Bookmarks 92 Reads1 Likes
કંઇ તો હોય
ઋણાનુબંધ, તારે
કાં પછી મારે.

<

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts