દરિયો's image
Share0 Bookmarks 68 Reads1 Likes
અરમ્ય અવાજમય મોજા મળીને વળતા થાય, 
શાંત ઊંડે પેટાળ માં ઘણા રાજ છુપાવીને બેઠો છે, 
એ વિશાળ દરિયો...

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts