સોનેરી સવાર's image
Share0 Bookmarks 131 Reads0 Likes

કાલ ની સોનેરી સવાર.......


અરે આ શું થઈ ગયું ભર બજારે કેમ હાહાકાર

માણસ માણસ ને મારવા કેમ સદાકાળ તૈયાર

વસ્ત્રો સફેદ પહેરી ને કેમ કરે છે હાથ લાલ

સહેજ પણ શરમ હવે રહી નહીં આ શું થયું છે આજ?

થઈ ઘોર અંધારી રાત હવે થશે સોનેરી સવાર

રામયુગ હવે આવશે પૂરા કરવા મનોરથ સૌ કાજ

ધીમે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts