માણસ VS ભગવાન's image
Share0 Bookmarks 35 Reads0 Likes
માણસ કેટ-કેટલું રમે છે,તોયે ઈશ્વરને એ ગમે છે
જન્મ લેતાં ની સાથે જ હું અહીંયા તું ત્યાં કરે છે
ઈશ્વર ને દીધેલા કોડ ની જાણે એ મજાક કરે છે
મુઠ્ઠી બંધ રાખીને જાણે દુનિયા ની જીત ઇચ્છે છે
માતાની મમતા સામે એ પોતાની જીદ મૂકે છે!!
માણસ કેટ-કેટલું રમે છે,તોયે ઈશ્વરને એ ગમે છે
શિક્ષણ નો આરંભ થતાં જ પોતાને સૌથી આગળ ઝંખે છે
પરિણામ સારા લાવવા ક્યારેક ખોટા રસ્તા પણ સોધે છે.
ગુરુજનો નો અનાદર એ પ્રત્યેક ક્ષણે કરે છે
પોતે સર્વજ્ઞાની હોવાનો દહોડ એ ક્યાં છોડે છે
માણસ કેટ-કેટલું રમે છે,તોયે ઈશ્વરને એ ગમે છે
પરિવાર ની મા

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts