હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું's image
Love PoetryPoetry1 min read

હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું

ધુલા_ની_કલમેધુલા_ની_કલમે May 13, 2022
Share0 Bookmarks 456 Reads0 Likes

હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું

અંધકારમાં કોઈનો પ્રકાશ થાવ તોય ઘણું

ભરી છે દુનિયા આખી સ્વાર્થના સગાથી

કોઈની નિશ્વાર્થ સેવા કરી શકું તોય ઘણું

હું માનવી માનવ થાવ તોય ઘણું…


ક્યારેક વિચારું કે વાંક આમાં મારો છેં,

મફત મળેલી વસ્તુઓના મોલ હું વધારું

કુદરતની કરામતોને વારંવાર ઘુતકારું

મારા બનાવેલ રાચરચીલાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનું


પછી કોષું કુદરતને તે આ કેમ કર્યું

આટલી ગરમી વધારી જિવન સોનું તે હર્યું

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts