ਰਬ ਦੇ ਫੁੱਲ's image
Share0 Bookmarks 51 Reads2 Likes

             

ਅਜ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੈਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ

ਕਈ ਫੁਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ 

ਕਈ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਪੁਰਾਣੇ।।

 

ਰਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਫੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ

ਫੇਰ ਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਇੰਹਨਾ ਚ

ਰਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 

ਫੇਰ ਕਿਊ ਕਰਦੇ ਆਏ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਚ।।


ਰਬ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹ ਦੁਖੀ ਹੋ 

ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਰਬ ਤੋਹ ਹੋਰ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 

ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਹ ਵਦ ਰਬ ਤੋਂ।।
No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts