प्रेमा तुझा रंग कसा's image
Poetry1 min read

प्रेमा तुझा रंग कसा

dhanashri kajedhanashri kaje September 25, 2022
Share0 Bookmarks 0 Reads2 Likes
ओळखु कसा मी रंग तुझा
सांग न प्रेम तुझा रंग कसा
प्रेमाचे तर असतात रंग अनेक
पण तुझा तो रंग कसा

कसे ओळखू तुला
काय आहे तुझी छटा
दे न रे काही उत्तर मला
एखादी तरी खूण मला

म्हणतात प्रेमात पडताच
कवीला ही कविता सुचतात
तीच आहे का रे ओळख तुझी

की प्रेमात पडताच झोप होते नाहीशी
ही आहे ओळख तुझी
काय आहे तुझी ओळख पटव ना रे जरासा
मी ही बघेन मग एक पडून प्रेमात त्या

अनुभवेन रंग सारे आणि साऱ्या त्या छटा
रंगून जाईन मी ही मग प्रेमात तुझ्या

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts