પારકી થાપણ's image
OtherPoetry1 min read

પારકી થાપણ

DevDev February 6, 2022
Share0 Bookmarks 219 Reads0 Likes
આંખો છલકાશે,
શ્વાસ રૂંધાશે,
પોતાની થાપણ કાલે,
પારકી થઇ જાશે...
વિદાય ની એ પળ,
જાણે કેમની જીરવાશે...
પોતાનું પારકુ ને
પારકા ને પોતાનું,

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts