ਬੀਜ's image
Share0 Bookmarks 12 Reads0 Likes
ਕਿਉਂ ਫੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ 
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 
ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ 
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲ ਗਿਆ 

ਬੜਾ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ 
ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਵਾਂ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦਾ 
ਲੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਗਿਆ 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਥੱਬਾ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ 
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੇ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਢਾਲ ਗਿਆ 


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts